Zwroty i reklamacje

ZWROT

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie formularza oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres mailowy sklep@silwano.pl

2. Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań poza poniesieniem kosztów wysyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres:

Sklep SILWANO
34-­130 Kalwaria Zebrzydowska
Stanisław Dolny 444A
z dopiskiem ZWROT

4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za towar na wskazany przez Konsumenta w formularzu oświadczenia numer rachunku bankowego nie później niż 14 dni od dnia zwrotu towaru do sklepu.

REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres poczty elektronicznej na adres: sklep@silwano.pl z dopiskiem REKLAMACJA

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).